Van Laere

Factuur voorwaarden

ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

Artikel 1

De koper van materiaal of de opdrachtgever van werken wordt geacht de algemene factuurvoorwaarden van Van Laere n.v. te kennen en te aanvaarden, ongeacht of hij een onderneming is of niet.

Artikel 2

Afwijkende bedingen van deze algemene factuurvoorwaarden – waaronder de aankoopvoorwaarden van de koper/opdrachtgever – zijn voor Van Laere n.v. slechts bindend wanneer zij door Van Laere n.v. uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden.

Artikel 3

De prijsopgave van Van Laere n.v. heeft enkel en uitsluitend betrekking op de uitdrukkelijk en formeel beschreven werken en leveringen zoals aangeduid op de orderbevestiging van Van Laere n.v. Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook blijven ten laste van de koper/opdrachtgever. De uitvoering van deze bijkomende werken en leveringen kan enkel van Van Laere n.v. geëist worden mits een voorafgaand afzonderlijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen bereikt werd nopens deze bijkomende werken en leveringen.

Artikel 4

De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen worden gegeven bij benadering en zijn niet bindend voor Van Laere n.v.

Artikel 5

Onze facturen zijn betaalbaar te Zwijndrecht (Burcht), Antwerpsesteenweg 320, 30 kalenderdagen na de factuurdatum.

Artikel 6

Vanaf de levering op de werf is het risico van verlies, beschadiging, diefstal, waardevermindering enz… voor de koper/opdrachtgever zonder dat deze hiervoor enig verhaal kan uitoefenen lastens Van Laere n.v.

Artikel 7

Ingeval Van Laere n.v. zou verplicht worden de werken te onderbreken door omstandigheden of oorzaken, van welke aard ook, onafhankelijk van de wil van Van Laere n.v., is er een schadevergoeding verschuldigd aan Van Laere n.v. à rato van 125 Euro per kalenderdag vanaf de werkonderbreking en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is.

Artikel 8

Zolang de bestelde en/of verkochte materialen niet betaald zijn blijven zij de uitsluitende eigendom van Van Laere n.v. zelfs mochten zij niet in het bezit zijn van Van Laere n.v..

Artikel 9

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1 % per aangebroken maand op het factuurbedrag.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld dertig kalenderdagen na de vervaldag wordt, onverminderd de aangerekende verwijlintresten, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10 % met een minimum van 25 Euro. Daarenboven heeft Van Laere n.v. vanaf dat ogenblik het recht om alle verdere werken of leveringen te staken tot de volledige betaling.
Eventuele inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper/opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.

Artikel 10

Alle rechten en taksen van welke aard ook, inbegrepen eventuele nieuwe taksen die worden ingevoerd gedurende de uitvoering, zijn ten laste van de koper/opdrachtgever.

Artikel 11

Elke klacht aangaande een factuur dient aan Van Laere n.v. schriftelijk geformuleerd te worden binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de koper/opdrachtgever.
Het feit dat een klacht werd ingediend, van welke aard ook, zelfs indien deze klacht door Van Laere n.v. in overweging genomen wordt, ontlast de koper/opdrachtgever niet van de verplichting tot strikte naleving van de voorwaarden en termijnen van betaling van Van Laere n.v. Eventuele nazichten op klachten worden onder alle voorbehoud verricht.

Artikel 12

Indien een bestelling van goederen, welke al dan niet een bewerking hebben ondergaan, door de koper geweigerd of geannuleerd wordt, moet deze de door Van Laere n.v. geleden schade vergoeden. Deze schade wordt forfaitair bepaald op 25% van het totaalbedrag van de bestelling, onverminderd het recht van Van Laere n.v. om zijn werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel 13

In geval van geschil van welke aard ook, zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Laatste wijziging op 19 mei 2016.

Van Laere gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.