HSEQ

veiligheidslogo_CMYK_final-06

Onze organisatie is ervan overtuigd dat alle ongevallen en incidenten kunnen voorkomen worden

Wij hebben onszelf als streefdoel gesteld om nul ongevallen te behalen

 

 

De Van Laere – groep wil zich profileren als één van de meest vooruitstrevende ondernemingen op het gebied van veiligheid, vitaliteit/gezondheid, milieu, kwaliteit en klantgerichtheid. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat een geïntegreerde benadering hiervan vanzelfsprekend is in de totale bedrijfsvoering. Veiligheid, vitaliteit/gezondheid, milieu, kwaliteit, binnen onze onderneming ook HSEQ genoemd (Health, Safety, Environment & Quality) en klantgerichtheid zullen gelijkwaardig worden afgewogen ten opzichte van het overige beleid van de onderneming.

Om dit doel te bereiken is een dynamisch zorgsysteem ingevoerd dat geïntegreerd is binnen het globale beleid van de onderneming. Dit zorgsysteem omschrijft alle principes om te voldoen aan wet- en regelgeving, het optimaliseren van interne en externe klantentevredenheid en het streven naar een continue verbetering van veiligheids-, gezondheids-, milieu- en kwaliteitsmateries en dit in overeenstemming met de eisen van onze opdrachtgevers en alle relevante betrokken partijen teneinde klantentevredenheid te waarborgen.

Prioritair hierin zijn:

 • Voorkomen van schade aan personen, installaties en het milieu
 • Veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit zijn een lijnverantwoordelijkheid

Betrokkenheid van al onze medewerkers is essentieel

 • Gelijke rechten en mogelijkheden
 • Streven naar continu verbetering

Dit beleid komt ook naar voor in onze negen bedrijfswaarden:

 • Veilige werkomgeving
 • Fier zijn op de realisaties
 • Werken in team
 • Passie
 • Klantgerichtheid
 • Financieel gezond
 • Open en transparante communicatie
 • Respect voor iedereen
 • Lerende organisatie

Om de boodschap op een goede en gestructureerde wijze vorm te geven werd gebruikt gemaakt van een logo. Met dit logo, welke onze vier waarden omvat en waar we onze gehele campagne aan ‘ophangen’, moet de herkenbaarheid en toegankelijkheid verhogen.

Het zal dan ook met regelmaat opduiken tijdens trainingen, affiches, enz… Doelstelling is om samen aan veiligheid en kwaliteit te werken, en dit altijd en overal.

Er zal getracht worden om de medewerkers een veiligheids- en kwaliteitsreflex eigen te maken en alzo het veiligheidsbewustzijn nog te verhogen en ongevallen, incidenten en faalkosten te vermijden.

Hulpmiddelen ter ondersteuning van de campagne zijn toolbox meetings, affiches, Valariaantje, opleidingen en training, enz… In deze campagne zijn alle personeelsleden betrokken.

 

bol veiligheid VEILIGHEID

Van Laere maakt werk van veiligheid. De bescherming van onze werknemers en derden tegen ongewenste gebeurtenissen ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten is noodzakelijk en vormt bijgevolg een geïntegreerd deel van het bedrijfsbeleid.

De werkzaamheden die uitgevoerd worden brengen specifieke risico’s met zich mee die zowel betrekking hebben op de werknemer, dewerkgever, op derden als op de klant. Doelstelling is dan ook om deze risico’s te beheersen

 

bol kwaliteitKWALITEIT

Kwaliteitsmanagement is binnen Van Laere volledig geïntegreerd in ons zorgsysteem. Wij weten dat kwaliteit niet vanzelf komt, maar dat deze vanaf het begin moet gepland worden. Ervaring leert dat demeest succesvolle relaties tussen Van Laere en zijn klanten deze zijn waarbij de relatie precies, duidelijk en volledig gedefinieerd is.

Ons kwaliteitssysteem, waar iedereen in onze organisatie op zijn niveau aan meewerkt, heeft alsdoel te streven naar het continu verbeteren van onze processen en te streven naar klanttevredenheid.

bol gezondheidVITALITEIT / GEZONDHEID

Van Laere gelooft hard in een gezonde en enthousiaste werknemers en voert daarom een actief en duurzaam vitaliteits- en gezondheidsbeleid waarbij gezond werk en gezond leven elkaar raken. Binnen onze bedrijfscultuur hebben wij maatregelen genomen om de motivatie en het werkplezier te verhogen. Dit door aandacht te geven aan een gezonde werknemer in een gezonde werkomgeving maar ook door kansen te scheppen naar gezonde voeding, beweging, enz…


bol milieuMILIEU

Van Laere besteedt veel aandacht aan het bewust omgaan met de milieuproblematiek, het voorkomen van milieuvervuiling, het voldoen aan de milieuwetgeving en het continu verbeteren van deze materie. Daarom beschouwen wij de zorg voor het milieu als een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Samen met al onze stakeholders leveren wij inspanningen om onze milieu-prestaties te verbeteren en de milieu-impact structureel te verkleinen.
Jaarlijks maken wij een overzicht van onze milieuprestaties. Indien gewenst zijn deze steeds opvraagbaar.

 

 

CO₂-Prestatieladder

Duurzaam en verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu door transparant en ethisch gedrag.

MVO streeft systematisch naar economische (Profit), sociale (People) en milieu (Planet) verbetering. De drie dimensies beïnvloeden elkaar, vullen elkaar aan en komen soms met elkaar in conflict. Het zoeken naar een evenwicht is dan ook één van de grote uitdagingen.

MVO wil dus zeggen dat je als bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.

Op het gebied van milieu neemt Van Laere verscheidene acties:

 • Voor een aantal van onze projecten (werven) baseren wij ons Breeam. Dit is een instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen.
 • Van Laere werkt, en is gecertificeerd, volgens ISO14001. Dit is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.
 • Tenslotte werken wij aan rationeel energieverbruik en afvalbeheersing waardoor wij onze CO₂-uitstoot kunnen reduceren.

 

De CO₂-Prestatieladder helpt bij het reduceren van CO₂:

Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten, kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO₂-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot.

Het doel van de CO₂-Prestatieladder is:

 • bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot, en die van hun leveranciers, te kennen
 • permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om
  • die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren
  • de verworven kennis transparant te delen
  • samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

 Inzicht:

Van Laere meet haar prestatie op de CO₂-prestatieladder door het berekenen van een carbon footprint op basis van haar energiestromen zoals brandstof en elektriciteit, afval, enz.

Reductie:

In de poging om de opwarming van de aarde te beperken heeft Europa zijn lidstaten uitgedaagd door het 20-20-20-plan in te voeren. Eén van de doelen is het verhogen van het aandeel van het energieverbruik van de EU uit hernieuwbare bronnen tot 20%. In dit kader neemt Van Laere ook zijn verantwoordelikheid op.

Van Laere heeft de meest significante energiestromen en de energiereductiemogelijkheden geïndentificeerd en evalueert het energieverbruik in die mate dat dit bijdraagt aan een verbetering van onze energieprestaties.

Alle maatregelen staan beschreven en richten zich voornamelijk naar de werven (projecten) en het hoofdkantoor.

Van Laere kwantificeert haar energiedoelstellingen door een reductie in CO₂ van 40% tegen 2022 in vergelijking met 2015.

Transparantie:

Van Laere is transparant in haar communicatie naar haar interne en externe stakeholders toe. De informatie over het reductiebeleid en de voortgang van de reductiedoelstellingen wordt ten gepaste tijde gerapporteerd. Alle acties, middelen en relevante documenten om de beschreven doelen te bereiken staan beschreven en worden op jaarlijkse basis kenbaar gemaakt via o.a. de website.

6-maandelijks zal er bijkomend een up-date gegeven worden over de stand van zaken.

Participatie

Van Laere participeert aan verscheidene sector initiatieven op het gebied van energie en CO₂-reductie. Dit o.a. via de Green Board van ADEB-VBA.

Mer informatie over de CO₂-prestatieladder is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen – SKAO (https://www.skao.nl/).

 

Van Laere gelooft in een team vol gedrevenheid en fierheid met resultaat als doel. Dit realiseren we door middel van een wisselwerking tussen het individu en het bedrijf, het opnemen van ownership, optimale samenwerking, alsook het fysieke, mentale en sociaal welzijn van elke medewerker.

 

VEILIGHEID BIJ VAN LAERE, MEER DAN GEZOND BOUWEN !