Algemene voorwaarden

(Algemene voorwaarden voor werken en leveringen, zie onderaan)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN

1. BESTELLING

De bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden voor diensten. De voorwaarden van de dienstverlener en alle voorwaarden die in strijd met de huidige algemene voorwaarden zouden zijn, zijn niet van toepassing op de bestelling, tenzij zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Van Laere n.v. werden aanvaard. De simpele uitvoering (geheel of gedeeltelijk) van deze bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden voor diensten.
Indien een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze geregeld te worden volgens het gemeen recht en naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2. INTUITU PERSONAE

De bestelling heeft een intuitu personae karakter en is bijgevolg niet overdraagbaar, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Van Laere n.v..

3. PRIJS

De bestelling is geplaatst tegen een forfaitaire prijs. De prijs omvat een representatieve prijsherziening, en alle kosten en uitgaven die nodig zijn voor het volledig in orde brengen van de bestelling, tot de gehele voldoening van Van Laere n.v.. De eventuele voorbereidingskosten, drukkosten, administratiekosten en verplaatsingskosten zijn ook in de prijs inbegrepen.

4. FACTURATIE EN BETALING

De diensten zullen in eenmaal worden betaald op het moment dat aan de door Van Laere n.v. bepaalde eisen met betrekking tot de dienstverlening wordt voldaan.
De facturen moeten vergezeld zijn van een getekende ontvangstbon. De als dusdanig aangeduide gegevens moeten op de factuur vermeld worden. Indien één van de voorgaande vereisten ontbreekt of indien de factuur het voorwerp uitmaakt van een materiële vergissing zal deze teruggestuurd worden ter rectificatie.
Betaling zal gebeuren 60 kalenderdagen einde maand na ontvangst van de correcte factuur zoals hierboven beschreven. Een betaling mag niet beschouwd worden als een aanvaarding van de diensten. Van Laere n.v. houdt zich het recht voor om vervroegd te betalen, mits toepassing van een korting van 2% op het netto goedgekeurd factuurbedrag in geval van betaling op 30 kalenderdagen na ontvangst van de correcte factuur zoals hierboven beschreven.
In het kader van onderhavige bestelling, worden alle bedragen die Van Laere n.v. om welke reden dan ook zou verschuldigd zijn, van rechtswege gecompenseerd met alle bedragen die de dienstverlener verschuldigd zou zijn.

5. UITVOERINGSTERMIJN

De diensten moeten binnen de afgesproken uitvoeringstermijn verleend worden. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn, kan een boete gelijk aan 1% van het totaalbedrag van de bestelling per kalenderdag vertraging toegepast worden, met een maximum van 5% van het totaalbedrag van de bestelling.
Indien het maximum van 5% wordt bereikt, behoudt Van Laere n.v. zich het recht voor om de bestelling van rechtswege te verbreken ten laste van de dienstverlener, zonder enige vergoeding voor de dienstverlener.

6. UITVOERING VAN DE DIENSTVERLENING

De dienstverlener wordt geacht de omstandigheden waarin de diensten verlenen moeten worden, te kennen en te aanvaarden.
De dienstverlener verbindt zich ertoe om de taken vermeld op de bestelbon te vervullen met alle redelijke zorg, door zich tot het uiterste in te spannen en volgens de regels van de kunst. Bovendien doet hij de nodige inspanningen teneinde elke hinder op de werven te vermijden.
De dienstverlener moet de toepasselijke veiligheidsvoorschriften stipt nakomen, alsook de toepasselijke wetgeving, regelgeving en conventionele bepalingen. Indien de dienstverlener deze verplichtingen niet naleeft, heeft Van Laere n.v. het recht om de bestelling onmiddellijk te verbreken ten laste van de dienstverlener. In dit geval, moet de dienstverlener Van Laere n.v. vergoeden voor alle mogelijke kosten en verliezen die het gevolg zijn van de niet-naleving van de bovenvermelde verplichtingen.
De dienstverlener moet ook over een marktconforme beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken.
De dienstverlener verschaft de nodige informatie aan Van Laere n.v. in verband met de door hem geleverde diensten.

7. ANNULERING

Van Laere n.v. heeft het recht om de bestelling eenzijdig te annuleren. In dit geval, zullen de al uitgevoerde prestaties betaald worden, zonder enige bijkomende vergoeding. De bewijslast van de uitgevoerde prestaties rust op de dienstverlener.

8. EIGENDOMSRECHTEN

De eventuele intellectuele rechten op de door de dienstverlener geleverde zaken (documenten, ontwerpen, maquettes, schetsen, tekeningen, foto’s, software, bestanden, enz.) worden onmiddellijk de eigendom van Van Laere n.v..

9. AANSPRAKELIJKHEID

De diensten zullen verleend worden onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de dienstverlener. De aansprakelijkheid van de dienstverlener wordt niet beperkt tot het bedrag van de bestelling. De dienstverlener is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zijn daden of deze van zijn personeel. Hij vrijwaart Van Laere n.v. tegen alle verhaal door derden.
Het materieel van de dienstverlener blijft de eigendom van de dienstverlener. De dienstverlener draagt alle eraan verbonden risico’s.
Wanneer de dienstverlener ernstig aan een van zijn verplichtingen te kort komt, kan Van Laere n.v., na de dienstverlener in gebreke te hebben gesteld, overgaan tot maatregelen van rechtswege, waarbij kosten, risico’s en gevaren voor rekening van de dienstverlener zijn, en/of de bestelling verbreken, ten laste van de dienstverlener. In dit laatste geval, is een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de prijs van de bestelling aan Van Laere n.v. verschuldigd.

10. WIJZIGINGEN

Wijzigingen aan de bestelling vergen het voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord van beide partijen.

11. FAILLISSEMENT

De bestelling zal van rechtswege verbroken worden, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de bestelling, in geval van faillissement,
liquidatie, stopzetting van betalingen, of gelijkaardige maatregelen vanwege de dienstverlener.

12. BEVOEGDHEID

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Laatste wijziging op 19 mei 2016.


AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR WERKEN

1. BESTELLING

De bestelling is onderworpen aan deze aannemingsvoorwaarden voor werken. De voorwaarden van de onderaannemer en alle voorwaarden die in strijd met de huidige aannemingsvoorwaarden zouden zijn, zijn niet van toepassing op de bestelling, tenzij zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Van Laere n.v. werden aanvaard. De simpele uitvoering (geheel of gedeeltelijk) van deze bestelling impliceert de aanvaarding van deze aannemingsvoorwaarden.
Indien een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze geregeld te worden volgens het gemeen recht en naar de geest van deze algemene aannemingsvoorwaarden.

2. PRIJS

De bestelling is geplaatst tegen een forfaitaire prijs. De prijs omvat een representatieve prijsherziening, alsook alle prestaties, studies, leveringen, werkzaamheden, kosten en uitgaven die nodig zijn voor het volledig in orde brengen van de bestelling, tot de gehele voldoening van Van Laere n.v..
Heffingen, taksen en belastingen die betrekking hebben op de inzet van materieel van de onderaannemer zijn ten laste van de onderaannemer.

3. FACTURATIE EN BETALING

De werken zullen in eenmaal worden betaald bij de oplevering van de onderaannemingswerken.
De facturen moeten vergezeld zijn van een getekende ontvangstbon. De als dusdanig aangeduide gegevens moeten op de factuur vermeld worden. Indien één van de voorgaande vereisten ontbreekt of indien de factuur het voorwerp uitmaakt van een materiële vergissing zal deze teruggestuurd worden ter rectificatie.
Betaling zal gebeuren 60 kalenderdagen einde maand na ontvangst van de correcte factuur zoals hierboven beschreven. Een betaling mag niet beschouwd worden als een aanvaarding van de werken. Van Laere n.v. houdt zich het recht voor om vervroegd te betalen, mits toepassing van een korting van 2% op het netto goedgekeurd factuurbedrag in geval van betaling op 30 kalenderdagen na ontvangst van de correcte factuur zoals hierboven beschreven.
Bovendien, indien Van Laere n.v. wettelijk verplicht wordt bepaalde sommen aan de fiscale en/of sociale instellingen door te storten wegens een inhoudingsplicht, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling administratieve kosten aan de onderaannemer aangerekend worden, a rato van 150 Euro per doorstorting.
In het kader van de onderhavige bestelling, worden alle bedragen die Van Laere n.v. om welke reden dan ook zou verschuldigd zijn, van rechtswege gecompenseerd met alle bedragen die de onderaannemer verschuldigd zou zijn.

4. UITVOERINGSTERMIJN

De werken moet binnen de afgesproken uitvoeringstermijn uitgevoerd worden. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn, kan een boete gelijk aan 1% van het totaalbedrag van de bestelling per kalenderdag vertraging toegepast worden, met een maximum van 5% van het totaalbedrag van de bestelling.

5. UITVOERING VAN DE ONDERAANNEMINGSWERKEN

De onderaanneming is te zien als een resultaatsverbintenis.
In het kader van de uitvoering van de onderaannemingswerken, is de onderaannemer ertoe gehouden om de toepasselijke wetgeving, regelgeving en conventionele bepalingen na te leven en te doen naleven door zijn eventuele onderaannemers, waaronder de bepalingen inzake arbeidsvoorwaarden, welzijn van de werknemers, veiligheid, medische geschiktheid, loonbescherming en -betaling, fiscaliteit, sociale zekerheid, aanwezigheidsregistratie, buitenlandse onderaannemers en erkenning van de aannemers. De onderaannemer moet ook verzekerd zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met de marktpraktijk. Indien de onderaannemer deze verplichtingen niet naleeft, heeft Van Laere n.v. het recht om de bestelling onmiddellijk te verbreken ten laste van de onderaannemer. In dit geval, heeft de onderaannemer geen recht op vergoeding en moet hij Van Laere n.v. vergoeden voor alle mogelijke kosten en verliezen die het gevolg zijn van de niet-naleving van de bovenvermelde verplichtingen.
De werken moeten ook uitgevoerd worden overeenkomstig de normen en de regels van het vak en overeenkomstig de documenten die van toepassing zijn op de onderaanneming en die ter beschikking van de onderaannemer op de bouwplaats gehouden worden.

6. OPLEVERING

Geen enkele stilzwijgende aanvaarding / oplevering van de werken zal kunnen ingeroepen worden.
Gedurende een periode van 1 jaar na de voorlopige oplevering, is de onderaannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2070 van het Burgerlijk Wetboek.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Al het op de bouwplaats geleverde wordt met volle recht de volledige en exclusieve eigendom van Van Laere n.v. hoewel de onderaannemer aansprakelijk blijft voor alle risico’s ervan.
De onderaannemingswerken zullen uitgevoerd worden onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onderaannemer. De onderaannemer is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zijn daden of deze van zijn personeel of onderaannemers. Hij vrijwaart Van Laere n.v. tegen alle verhaal door derden.
Wanneer de onderaannemer ernstig aan een van zijn verplichtingen te kort komt, kan Van Laere n.v., na de onderaannemer in gebreke te hebben gesteld, overgaan tot maatregelen van rechtswege, waarbij kosten, risico’s en gevaren voor rekening van de onderaannemer zijn, en/of de bestelling verbreken, ten laste van de onderaannemer. In dit laatste geval, is een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de prijs van de bestelling aan Van Laere n.v. verschuldigd.

8. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

De partijen kunnen onvoorziene omstandigheden, die de uitvoering van de bestelling tijdelijk bemoeilijken of onmogelijk maken, en waaraan zij vreemd zijn, die zij redelijkerwijze niet konden voorzien op het moment van de bestelling, die zij niet konden vermijden, en waarvan zij de gevolgen niet konden verhelpen alhoewel zij hiervoor al het nodige hebben gedaan, slechts inroepen in zoverre het contract tussen Van Laere n.v. en de bouwheer toelaat om zich op dergelijke omstandigheden te beroepen.

9. ANNULERING

Van Laere n.v. heeft het recht om de bestelling eenzijdig te annuleren. In dit geval, zullen de al uitgevoerde prestaties betaald worden, zonder enige bijkomende vergoeding. De bewijslast van de uitgevoerde prestaties rust op de onderaannemer.

10. WIJZIGINGEN

Wijzigingen aan de bestelling vergen het voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord van beide partijen.

11. FAILLISSEMENT

De bestelling zal van rechtswege verbroken worden, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de bestelling, in geval van faillissement, liquidatie, stopzetting van betalingen, of gelijkaardige maatregelen vanwege de onderaannemer.

12. BEVOEGDHEID

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Laatste wijziging op 19 mei 2016.


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN

1. BESTELLING

De bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden voor leveringen. De voorwaarden van de leverancier en alle voorwaarden die in strijd met de huidige voorwaarden zouden zijn, zijn niet van toepassing op de bestelling, tenzij zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Van Laere n.v. werden aanvaard. De simpele uitvoering (geheel of gedeeltelijk) van deze bestelling impliceert de aanvaarding van deze leveringsvoorwaarden.
Indien een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze geregeld te worden volgens het gemeen recht en naar de geest van deze algemene voorwaarden voor leveringen.

2. PRIJS

De bestelling is geplaatst tegen een forfaitaire prijs. De prijs omvat een representatieve prijsherziening, alsook alle kosten en uitgaven die nodig zijn voor het volledig in orde brengen van de bestelling, tot de gehele voldoening van Van Laere n.v.. De voorbereidingskosten, administratiekosten, drukkosten en verplaatsingskosten zijn ook in de prijs inbegrepen. De levering is franco ongelost.
Heffingen, taksen en belastingen die betrekking hebben op de levering zijn ten laste van de leverancier.

3. FACTURATIE EN BETALING

De geleverde materialen zullen in eenmaal worden betaald.
De facturen moeten vergezeld zijn van een getekende ontvangstbon. De als dusdanig aangeduide gegevens moeten op de factuur vermeld worden. Indien één van de voorgaande vereisten ontbreekt of indien de factuur het voorwerp uitmaakt van een materiële vergissing zal deze teruggestuurd worden ter rectificatie.
Betaling zal gebeuren 60 kalenderdagen einde maand na ontvangst van de correcte factuur zoals hierboven beschreven. Een betaling mag niet beschouwd worden als een aanvaarding van de levering. Van Laere n.v. houdt zich het recht voor om vervroegd te betalen, mits toepassing van een korting van 2% op het netto goedgekeurd factuurbedrag in geval van betaling op 30 kalenderdagen na ontvangst van de correcte factuur zoals hierboven beschreven.
In het kader van de onderhavige bestelling, worden alle bedragen die Van Laere n.v. om welke reden dan ook zou verschuldigd zijn, van rechtswege gecompenseerd met alle bedragen die de leverancier verschuldigd zou zijn.

4. LEVERINGSTERMIJN

De materialen moeten binnen de afgesproken termijn geleverd worden. Bij overschrijding van de leveringstermijn, kan een boete gelijk aan 1% van het totaalbedrag van de bestelling per kalenderdag vertraging toegepast worden, met een maximum van 5% van het totaalbedrag van de bestelling.
Indien het maximum van 5% wordt bereikt, behoudt Van Laere n.v. zich het recht voor om de bestelling van rechtswege te verbreken ten laste van de leverancier, zonder enige vergoeding voor de leverancier.

5. UITVOERING VAN DE LEVERING

Het leveren van de bestelde materialen is te zien als een resultaatsverbintenis.
In het kader van de levering, is de leverancier ertoe gehouden om de toepasselijke wetgeving, regelgeving en conventionele bepalingen na te leven. De leverancier moet ook verzekerd zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met de marktpraktijk. Indien de leverancier deze verplichtingen niet naleeft, heeft Van Laere n.v. het recht om de bestelling onmiddellijk te verbreken ten laste van de leverancier. In dit geval, heeft de leverancier geen recht op vergoeding en moet hij Van Laere n.v. vergoeden voor alle mogelijke kosten en verliezen die het gevolg zijn van de niet-naleving van de bovenvermelde verplichtingen.
De leveringen moeten altijd uitgevoerd worden overeenkomstig de normen en de regels van het vak.
De materialen worden geleverd, ofwel op de door Van Laere n.v. aangeduide werf, ofwel aan de maatschappelijke zetel van Van Laere n.v..
De leverancier verleent alle nodige technische bijstand voor de werf. Bovendien bezorgt de leverancier de nodige technische fiches, tekeningen en attesten op eenvoudig verzoek van Van Laere n.v..

6. AANVAARDING VAN DE GELEVERDE MATERIALEN

Geen enkele stilzwijgende aanvaarding / oplevering van de geleverde materialen zal kunnen ingeroepen worden. De materialen zullen pas geleverd worden na uitdrukkelijke goedkeuring van Van Laere n.v., de bouwheer en de architect.
De leverancier vrijwaart Van Laere n.v. integraal tegen alle verborgen gebreken van de geleverde materialen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De geleverde materialen worden met volle recht het volledige en exclusieve eigendom van Van Laere n.v. bij de ondertekening van de bestelbon, hoewel de leverancier aansprakelijk blijft voor alle risico’s ervan totdat de materialen door Van Laere n.v. betaald worden.
De levering zal uitgevoerd worden onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de leverancier. De leverancier is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zijn daden of deze van zijn personeel. Hij vrijwaart Van Laere n.v. tegen alle verhaal door derden. De aansprakelijkheid van de leverancier is niet beperkt tot de prijs van de bestelling.
Wanneer de leverancier ernstig aan een van zijn verplichtingen te kort komt, kan Van Laere n.v., na de leverancier in gebreke te hebben gesteld, overgaan tot maatregelen van rechtswege, waarbij kosten, risico’s en gevaren voor rekening van de leverancier zijn, en/of de bestelling verbreken, ten laste van de leverancier. In dit laatste geval, is een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de prijs van de bestelling aan Van Laere n.v. verschuldigd.

8. ANNULERING

Van Laere n.v. heeft het recht om de bestelling eenzijdig te annuleren. In dit geval, zullen de al geleverde materialen betaald worden, zonder enige bijkomende vergoeding. De bewijslast van de geleverde materialen rust op de leverancier.

9. WIJZIGINGEN

Wijzigingen aan de bestelling vergen het voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord van beide partijen.

10. FAILLISSEMENT

De bestelling zal van rechtswege verbroken worden, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de bestelling, in geval van faillissement, liquidatie, stopzetting van betalingen, of gelijkaardige maatregelen vanwege de leverancier.

11. BEVOEGDHEID

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Laatste wijziging op 19 mei 2016.

Pour la version française, cliquez ici.